Bestyrelse


Formand

Bent Jørgensen

23 20 03 86

bejn42@gmail.com

Kasserer

Kirsten Jensen

28 90 94 61

kirsten@puskas.dk

Næstformand

Hans-Jørgen Henriksen

21  21 51 40

hjh4760@outlook.dkSekretær

John Rasmussen

40 38 27 72

enighedsvej76@hotmail.com

Aktiviteter

Lennart Magnusson

50 30 34 62

kontor@p-k.dk

Kommunikation

Arne Jensen

53 28 40 04

arne@puskas.dk


Vedtægter

Nykøbing FC 55+ (NFC 55+)

§ 1: Foreningens navn er ”NFC 55+” med hjemsted i Nykøbing Falster.

§ 2: Foreningen har til formål at danne et socialt netværk for fodboldelskere for både kvinder og mænd primært over 55 år og primært fra Guldborgsund Kommune.

§ 3: Foreningen arrangerer foredrag om forskellige aktiviteter på Lolland-Falster, herunder især med relationer til fodbold.

I det hele taget skal foreningen være et festligt og fornøjeligt netværk for personer med særlig interesse for fodbold.

§4:Medlemmer af foreningen betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling. Nye medlemmer modtager sammen med kontingentopkrævningen en kopi af foreningens vedtægter.

Æresmedlemmer fra NFC (B1901 & B1921) betaler ikke kontingent.

§5: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen skriftligt, primært via mail, med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§ 6: Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i september måned.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

a)Valg af dirigent og stemmetællere.

b)Beretning om foreningens virke i det forløbne år.

c)Godkendelse af det reviderede regnskab.

d)Fastsættelse af kontingent.

e)Indkomne forslag.

f)Valg af 4 – 8 bestyrelsesmedlemmer.

g)Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

h)Eventuelt – herunder forslag til næste års aktiviteter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen ad punkt e) skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§7) Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med blandt andet formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med medlemmer uden for bestyrelsen til at arrangere særlige, konkrete aktiviteter.

§8) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt. Der skal endvidere indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.

§9: Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. De på generalforsamlingen valgte revisorer udfører revision af årsregnskab og af regnskabsførelsen.

§10:
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og regnskab.

§11: Foreningen tegnes af formanden sammen med næstformanden eller kassereren.

§12: Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling.

§13: Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.

§14: Ved opløsning tilfalder foreningens ejendele NFCs Ungdomsafdeling.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Nykøbing Falster den 18. September 2018.

Bent Jørgensen                     Ole Nielsen                     Kirsten Jensen

Lennart Magnusson            John Rasmussen          Arne Jensen.